ScaleUp Group AB:s Integritetspolicy

Integritetspolicy

POLICY AVSEENDE INTEGRITET OCH MARKNADSFÖRING

ALLMÄNT

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”Integritetspolicy”) beskriver hur ScaleUp Group AB, org. nr 559314-5138, samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Integritetspolicyn gäller då ScaleUp Group tillhandahåller tjänster i anslutning till köp, supportärenden och övrig kontakt med ScaleUp Group, såsom besök på webbplats.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

ScaleUp Group är personuppgiftsansvarig för ScaleUp Groups behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

NÄR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

För att du ska kunna besöka våra webbplatser, köpa våra produkter och tjänster eller kontakta oss för information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig. ScaleUp Group samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på ScaleUp Groups webbplats, kontaktar ScaleUp Group för support, besöker ScaleUp Group webbplatser eller ett event som ScaleUp Group anordnar eller när du på annat sätt har kontakt med ScaleUp Group. Informationen som samlas in från dig vid bokningar och köp krävs för att du ska kunna ingå avtal med ScaleUp Group och för att ScaleUp Group ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.

Om du är Kontoinnehavare samlar ScaleUp Group in personuppgifter om dig som du lämnar vid din registrering av kontoinnehav. ScaleUp Group samlar även in uppgifter om dig under tiden du är Kontoinnehavare inom ramen för ditt kontoinnehav.  Vi kan även samla in och uppdatera dina adressuppgifter via tredje parts tjänster för adressuppdatering.

 

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG?

De personuppgifter ScaleUp Group samlar in och behandlar om dig i egenskap av Kontoinnehavare eller kund som genomför köp och använder våra support-tjänster är:

 • Namn och identifikationsnummer (personnummer eller organisationsnummer)
 • Adress
 • Telefonnummer och e-post
 • Vilket företag du jobbar på
 • Företagets omsättning
 • Din titel
 • IP-adress och information om din användning av ScaleUp Groups webbplatser

 VARFÖR BEHANDLAR VI UPPGIFTER OM DIG?

ScaleUp Group behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar ScaleUp Group dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support;
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter;
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende ScaleUp Groups tjänster;
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster;
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben;
 • Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar;
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner;
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering; samt
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av tjänster.

 

DE LAGLIGA GRUNDERNA FÖR VÅR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Med stöd av avtal som laglig grund behandlar vi uppgifter om dig, såsom dina inköp, ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med ScaleUp Group samt ditt intresse av våra erbjudanden.

En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på totala inköpssummor. ScaleUp Group behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

I vissa fall kan ScaleUp Group ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

 

Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gör du genom att kontakta info@scaleup.se. När ScaleUp Group har mottagit din anmälan kommer ScaleUp Group att upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

VILKA SKICKAR VI INFORMATION TILL

På vår hemsida har vi följande tredjepartsleverantörer vilka vi har biträdesavtal med

 • Shopify, e-handelsplattform
 • Rule Communication - Nordic AB, landningssidor och formulär

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. ScaleUp Group kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka ScaleUp Groups rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

ScaleUp Group sparar uppgifter om kunder i högst 24 månader efter det att kunden senast genomfört ett köp eller på annat sätt integrerat med ScaleUp Group.

VEM LÄMNAR VI UT PERSONUPPGIFTER TILL?

ScaleUp Group kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till andra samarbetspartners samt leverantörer av kort- och kommunikationstjänster. ScaleUp Group kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig.

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av ScaleUp Group om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata ScaleUp Groups rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

ScaleUp Group kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av ScaleUp Groups leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer ScaleUp Group vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Vi kommer inte under några omständigheter sälja dina personuppgifter till tredje part.

 

ÄNDRING AV INTEGRITETSPOLICY

ScaleUp Group har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. ScaleUp Group kommer att med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med ScaleUp Group innan den ändrade Integritetspolicyn träder ikraft.

 

SKYDDET AV DINA PERSONUPPGIFTER

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. ScaleUp Group har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

DINA RÄTTIGHETER

ScaleUp Group ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. ScaleUp Group kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har rätt att av begära

 • Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
 • Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
 • Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
 • Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.
 • Portabilitet Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Invändning mot behandling. Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till info@scaleup.se. När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till IMY, Integritetsskyddsmyndigheten

 

COOKIES

När du besöker vår hemsida använder vi cookies, du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy.

 

KONTAKTINFORMATION

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy. Vår kontaktinformation hittar du nedan.
ScaleUp Group AB, Norrbo Hammarvägen 4909, 821 93 Bollnäs
info@scaleup.se